Vedtekter

 

Sist endret av årsmøtet 2010

 

 

 

 1. Formål

   

  Berger og Rykkinn vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer.

  Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.

   

  Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.’

   

  Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører velområdet, og skal i sitt arbeide bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

   

  Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og Bærum Velforbund.

   

   

 2. Medlemsskap og stemmerett

   

  Alle beboere innen velområdet kan være medlemmer av vellet.  Familier betaler kontingent som ett medlem.  Hjemmeværende myndige barn kan stå som selvstendig medlem.

  Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemsskap.  Obligatorisk medlemsskap gjennom skjøte eller leiekontrakt kan finne sted.’

  På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende myndige medlemmer (også familiemedlemmer) stemmerett.  Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

   

  Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt.  Utmelding skal skje skriftlig.  Et medlem som ikke har betalt kontingenten på to år, skal strykes.

   

 3. Velområdets avgrensning

   

  Grensene er avmerket på vedlagte kartutsnitt.

  Beskrivelse av avgrensningen:

  Mot nord:             Eineåsen

  Mot vest:              Inklusive plassen Enli. Eksklusive gårdene Tandberg og Frogner

  Mot syd:               Øst for Brenneveien til Gamle Lommedalsvei

                                 Fra Gamle Lommedalsvei langs Lomma til Brynsveien

  Mot øst:                Brynsveien og Økriveien fra Lomma til Leirdueveien

                                 Eneboliger syd for Bringebærstien

                                 Leirdueveien til Berger skole

                                 Inklusive svømmehallen og idrettshallen

                                 Rykkinnhallen opp Gudmundstien til Paal Bergs vei

   

   

 4. Regnskaper og regnskapsår

 

Vellets regnskapsår skal følge kalenderåret.  revidert regnskap skal legges fram for medlemmene hvert år.

Årsmøtet skal velge to revisorer.

 

 

 • 5 - Årsmøter

   

  Vellets høyeste myndighet er årsmøtet.  Ordinære årsmøter skal holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal.  Innkallingen til årsmøte sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet, sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og innkomne forslag.  Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

   

  Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger dette.  Innkallingen må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet.  Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt innkallingen.

   

  Årsmøtet, som ledes av vellets leder eller en møteleder valgt på årsmøtet, skal behandle følgende saker:

   

  • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  • Styrets beretning
  • Regnskap med revisjonsberetning
  • Årsbudsjett – herunder fastsettelse av kontingent
  • Innkomne forslag
  • Valg av
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Personlige varamedlemmer
  • 2 revisorer for 1 år
  • Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år
  • Eventuelle andre komiteer

   

  Leder og styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, slik at halvparten trer ut av styret hvert år.  Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare.  Gjenvalg kan finne sted.  Medlemmene plikter å motta valg.  Enhver kan imidlertid unnslå seg valg for så lang tid som vedkommende tidligere har innehatt tilsvarende verv.

   

  Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.  Alle valg og avgjørelser – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.  Årsmøtet avgjør om en avstemming skal skje skriftlig.  Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.  Protokollen underskrives av 2 medlemmer valgt på årsmøtet.

   

 • 6 - Styret

 

Styret skal bestå av

 

 • leder
 • 6 styremedlemmer, en fra hver rode

Hvert styremedlem skal ha personlig varamedlemmer fra sin rode

 

Styret konstituerer seg for øvrig selv.

 

Styret forestår den løpende drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt minst 3 av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede.  Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet er leders / nestleders stemme avgjørende.

 

Leder innkaller til styremøte.  Styret kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap.  Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette.  Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

 

Vellet forpliktes av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret.  Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret.

 

Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomisk forpliktelse for vellet uten etter vedtak på årsmøtet.

 

Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for.  Leder i slike komiteer bør være medlem av styret.  Unntatt herfra er valgkomiteen.

 

 1. Medlemsmøter

   

  Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.

   

  Eventuelle avstemminger på slike møter er veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommendes sak.

   

 2. Samarbeid

   

  Vellet skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og bør ha et nært samarbeide med disse.  Om nødvendig koordinerer vellet slik virksomhet.

   

  Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.

   

  Vellet bør stå i nær kontakt med nabovellene og samarbeide med disse om saker av felles interesse.  Saker av slik art, tas enten opp direkte med de berørte eller interesserte vel eller gjennom Bærum Velforbund som kan koordinere saksbehandlingen og assisterer vellene.

   

  For saker som vedrører flere vel og som er forelagt vellet av Velforbundet eller av kommunen, sendes gjenpart av korrespondanse og/eller utskrift av møteprotokoller til disse til orientering.

   

  Saker som forelegges vellene i henhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom kommunen og vellene, behandles i samsvar med de retningslinjene som er trukket opp i disse avtalen.

   

 3. Vedtektsendringer

   

  Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet.  Forslagene må være innkommet til styret innen 2 måneder for årsmøtet og kunngjøres sammen med innkalling til dette.

   

  Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall når minst 10% av medlemmene er til stede.  Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.  Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

   

  Godkjente vedtektsendringer skal sendes Bærum Velforbund.

   

   

   

 4. Æresmedlemmer

   

  Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for vellet, har gjort seg fortjent til dette.

   

 5. Oppløsning

 

Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på 2 på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede.

 

Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om dette og skal kunne ha en representant til stede på årsmøtet.

 

Disponering av vellets midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet.   Dersom intet bestemmes på nevnte årsmøte overlates midlene og eiendelene til Bærum Velforbund som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.

 

Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for oppbevaring.

 

 • 12 - Ikrafttreden

 

Disse vedtekter er fastsatt på årsmøtet den 24. mars 1980, sist revidert på årsmøtet mars 2010 og trer i kraft fra samme dato.

 

 

20.02.2001/10.03.2009/16.03.2010