Kontingent til velforeningen 2024

Kontingent til velforeningen 2024

Tiden nærmer seg for velkontingent 2024. Forfall er 10. juni, Berger og Rykkinn vel har tjent felleskapet på Rykkinn i 99 år. Kontinuerlig arbeid for et godt bomiljø og trygge oppvekstvilkår under skiftende utfordringer. Vi håper du fortsatt vil støtte velarbeidet. Kontingenten er uendret kr 250,- pr år. Huseierforeninger og boligsameier betaler samlet for alle beboerne. Faktura sendes forretningsfører over sommeren.

Les mer
Orienteringsmøte om utbygging på Berger 11.juni

Orienteringsmøte om utbygging på Berger 11.juni

Nå er plan for utbygging av Berger sykehjem og barnehage lagt fram til høring. Høringsfrist er 21. juni 2024. Under behandlingen i Planutvalget kom det fra bekymringer når det gjelder bygningsmasse og høyder. Det blir dessuten få parkeringsplasser. Det vil nok både foreldre og eldre merke. Det arrangeres åpent informasjonsmøte 11. juni kl. 1800 på Rykkinn skole.

Les mer
Årsmøtet 19. mars kl 1900 - Valg av leder og styre

Årsmøtet 19. mars kl 1900 - Valg av leder og styre

Valgkomiteen foreslo Arild H. Steen som ny leder i Berger og Rykkinn vel etter Erik Sennesvik. Han har god praksis fra styrearbeid og lang fartstid som Rykkinn-boer: Her har han bodd siden 1984! Styresammensetningen slik den er foreslått, finner du på "les mer". Alle områder i vellet er representert. Nyvalg er angitt med feit skrift. Varaordfører Haakon Veum innleder om kommunens satsingsområder og dagsaktuelle saker. Er det saker du mener kommunen bør jobbe med - eller har du spørsmål, er dette tid og sted. Etterskrift. Valg ble foretatt i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Les mer
Gommerud friområde - økt tilgjengelighet

Gommerud friområde - økt tilgjengelighet

Bærum kommune har bedt Berger og Rykkinn vel komme med gode forslag til bedre utnyttelse av området som ligger ved tennisbanene og østover mot Gommerud gård. Vi har sendt forslag, men mener at hele området mellom den nye bebyggelsen ved Helseheimen østover mot Gommerud gård bør omfattes av planleggingen og har sendt følgende tilbakemelding:

Les mer
Velavis med årsmøtedokumenter i postkassene

Velavis med årsmøtedokumenter i postkassene

Velavisen for mars 2024 er ute eller på vei ut i postkassene. Her finner du årsmøtedokumenter for årsmøtet 19. mars i Grendehuset kl 1900. Valgkomiteens innstilling ventes å være klar før møtet, og legges ut på nettsiden. Revisjonsberetning og årsmøtedokumenter i form av velavis 2/2024 finner du som vedlegg. Vel møtt den 19. mars. Nyvalg varaordfører, Haakon Kvenna Veum, kommer. Håper også du kommer. Det blir tid til spørsmål og kommentarer fra dere. Vi satser på at gangveiene er farbare.

Les mer
Derfor ble det 40 km/t

Derfor ble det 40 km/t

Det kom overraskende på de fleste når veimyndighetene reduserte hastigheten i ringveien fra 50 til 40. Både Rykkinnveien og Paal Bergs vei omfattes av den nye fartsgrensen. Kommunen sier at dette er gjort på bakgrunn av en rekke henvendelser om trafikksikkerhet på disse sentrale veiene. Velforeningen tok i sin tid opp behov for bedre sikring forbi senteret og ned til kryss med Økriveien. Dette ble særlig aktualisert med den nye støyskjermen. Denne reduserer sikten i et trafikkområde med fotgjengerfelt og mye trafikk. I høst kom spørsmålet om trafikksikring i området ved Valkyrieveien/Coop/Brekketunet opp. Beboergrupper har tidligere pekt på områdene ved Brekkeski og Bjerkeløkken.

Les mer
Behandling av sykehjem og barnehage utsettes

Behandling av sykehjem og barnehage utsettes

Plan for nytt sykehjem og barnehage ble behandlet i kommunens planutvalg i slutten av januar. Men det ble en kort prosess. Leder av Planutvalget, Elisabeth Hegg Gjølme fra Høyre fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen. Og slik ble det. Det hadde for øvrig også kommet fram en del merknader når saken ble behandlet i andre utvalg.

Les mer
Åtti prosent er medlem i vellet

Åtti prosent er medlem i vellet

80% av boligene i velområdet er betalende medlemmer, 1075 boliger som omfatter i overkant av 3.000 mennesker. Blant dem som ikke er med i velforeningen, finner vi en del kommunale boliger og institusjons pregete boliger. De fleste boligsameier og sameier (huseierforeninger) har avtale om kollektiv tilslutning for alle boligene. Fra nyttår av kommer også Brekke gård huseierforening med som samlet gruppe. At så mange er med i vellet, styrker representativiteten for velforeningen.

Les mer
Snørydding med utfordringer

Snørydding med utfordringer

Velforeningen har mottatt klager på dårlig utbedring og vedlikehold når det gjelder gangveier på Bergersletta. Skadene synes å ha sin årsak i at en del av gangveisystemet ikke er fundamentert og anlagt for den typen brøyteutstyr som benyttes i de asfalterte veiene – og som også benyttes på disse veiene. Maskinene er store og tunge. De benytter skjær som ikke er tilpasset bredden på disse snarveiene. Dette tok vi opp også sist vinter, men uten å få svar. Men nå kom svaret:

Les mer
Utvikling av Rykkinn. Hva gjør kommunen nå?

Utvikling av Rykkinn. Hva gjør kommunen nå?

11.12.23 20:21
av Erik Sennesvik

Kommunen arbeider nå med en strategisk plan for utvikling av vestre Bærum. Men Rykkinn ble tatt ut av dette arbeidet i forbindelse med behandlingen av kommunens arealplan i høst, men med følgende merknad: "Kommunen vil gjennom strategisk plan for Vestre Bærum gjøre vurderinger av hvilke områder som bør utvikles. Strategisk plan vil danne grunnlag for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel og fremtidige reguleringsplaner. Det er naturlig at strategisk plan vurderer utvikling av sentrumsområdet på Rykkinn.» Så hva nå? Vi stilte spørsmålet til kommunen og fikk svar:

Les mer
Trafikksikker levering av elever til Bryn skole?

Trafikksikker levering av elever til Bryn skole?

11.12.23 18:19
av Erik Sennesvik

Elever fra Brenneområdet settes i dag av i krysset Bryn skolevei/Brynsveien. Her er det trangt og mye trafikk på hovedveien. Bærum kommune har foreslått et nytt drop-punkt for foreldre som kjører barna til skolen. Dette er ved ved idrettsanlegget i Folkvangveien med innkjøring fra Gamle Lommedalsvei - lengre å kjøre, men sikrere å gå til skolen. Men dette har sine utfordringer, som Berger og Rykkinn vel peker på i sin uttalelse.

Les mer
Hageavfall på avveier

Hageavfall på avveier

20.11.23 16:59
av Erik Sennesvik

Befaring i skogsområdene øverst på Rykkinn viser at det er hageavfall på avveier. Kommunen, som deltok under befaringen minnet om at dette ødelegger den naturlige skogbunnen og er ulovlig. Kommunen kan anmelde slike forhold. Det ble påvist hagevekster som var i ferd med å overta den naturlige skogbunnen flere steder. Bærum kommune har utarbeidet en egen veileder for planteavfall.

Les mer
Rykkinnveien må bli sikrere for alle

Rykkinnveien må bli sikrere for alle

06.11.23 17:38
av Erik Sennesvik

Ved Coop Extra kommer Brekkeveien, Brekketunet, Valkyrieveien og Saubakken ut i Rykkinnveien. Berger og Rykkinn Vel har sammen med Brekke gård huseierforening tatt opp utfordringene med trygg og sikker ferdsel for fotgjengere og syklister på vei til skole, barnehage, bussholdeplass og butikk. Det er ikke fortau på vestsiden, og trafikanter har mye å være oppmerksom på. Fotgjengerovergangen ligger i øvre del av området. Det må gjøres noe, og Bærum kommune er enige med oss. Men det kan ta tid.

Les mer
Eineåsen som naturreservat eller friluftsområde

Eineåsen som naturreservat eller friluftsområde

23.10.23 21:12
av Erik Sennesvik

Styret er betenkt om Eine naturreservat på Eineåsen forlenges helt ned til bebyggelsen i Busoppveien og Rykkinnveien. Et stert vern vil da bli lagt på tilførselsveier, turstier og gapahuk i et område som er viktig for adkomst til Marka for folk som bor på Rykkinn. Fremtidig friluftsliv og forbedringer av adkomsten til området vil bli umulig eller svært vanskelig.

Les mer
Glass og metall skal i ny beholder. Planlegg!

Glass og metall skal i ny beholder. Planlegg!

09.10.23 18:18
av Erik Sennesvik

Bærum kommune har bestemt at glass og metall skal samles i egen søppelbeholder knyttet til boligen. Det blir nok en beholder å holde styr på i trange boligveier, spesielt i rekkehusområdene på Rykkinn. Nå plasseres de nye beholderne ut i østlige deler av Bærum, til våren er det blant annet Rykkinn sin tur. Huseierforeninger og boligsameier i området har valgt ulike løsninger. Noen plasserer beholderen ved inngangen til boligen, noen har valgt felles søppelbod pr husrekke og noen har investert i nedgravde søppelbeholdere.

Les mer
Lang ventetid på Kolsås om kvelden.

Lang ventetid på Kolsås om kvelden.

11.09.23 18:24
av Erik Sennesvik

Venting på Kolsås blir snart både vått og kaldt. Men Ruter ga oss håp i sitt svar tidligere i år: Det var koronaen som førte til at halvtimesavgangene til og fra Oslo ble innført om kvelden for Rykkinn-bussen. "Ruter ønsker egentlig samme frekvens hele tiden av hensyn til kundene", skrev de. Men noen bedring er det ennå ikke blitt. Venter Ruter på en ny koronabølge? Men vi har sendt en ny påminnelse: Vi ønsker kvarters-avganger tilbake til 12.000 beboere

Les mer
Aldersvennlig Bærum - Nå skal det jobbes

Aldersvennlig Bærum - Nå skal det jobbes

09.09.23 15:51
av Erik Sennesvik

Det blir stadig flere eldre, også på Rykkinn. Kommunen starter nå et tverrfaglig arbeid for å finne fram til tiltak som gjør at eldre får nødvendig hjelp og tilrettelegging. "Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre. Det vil gi ringvirkninger som er gode for alle", er budskapet fra kommunen vår.

Les mer
Er Rykkinn i Bærum vest?

Er Rykkinn i Bærum vest?

05.06.23 15:43
av Erik Sennesvik

Bærum kommune skal i gang med et overordnet strategisk planarbeid for vestre Bærum. Mange politikere mener at tiden nå er inne for å se mer på mulighetene dette området har for videre utvikling. Det er imidlertid ikke alle områder som omfattes av de foreløpige studiene som studenter med Arkitekthøgskolen i Oslo hadde utarbeidet.. Vi merket oss at Rykkinn senter var satt på vent. Marja Folde og Halvor Ellefsen presenterte ulike modeller.

Les mer
Påminnelse om kontingent for 2023

Påminnelse om kontingent for 2023

21.05.23 21:54
av Erik Sennesvik

Vi leverer nå ut påminnelse om velkontingent for 2023 med frist 1. oktober. Medlemmer i boligsameier og huseierforeninger med kollektive avtaler, får ikke melding. Her betales samlet for alle som bor i sameiet. Mange foreninger og tiltak på Rykkinn støttes av velforeningen. Gode formål som sammen med velforeningens løpende arbeid, gjør det trivelig å bo på Rykkinn. Velkommen.

Les mer
Årsmøte med fullt Grendehus

Årsmøte med fullt Grendehus

26.03.23 20:28
av Erik Sennesvik

Det var mange som hadde funnet veien til Rykkinn Grendehus og årsmøtet 21. mars. De ville høre politikerne svare for seg. Hvor og hvordan skal Rykkinn bygges ut med flere boliger. Og tilhørerne fikk svar. Egentlig ønsket ingen av partiene fortetting. Men hva mente Høyre og Senterpartiet med moderat vekst? Det ble mer en debatt om Rykkinns kvaliteter, møtesteder og tilrettelegging for uorganiserte tiltak for unge. Alle politikerne gav uttrykk for at de ønsket dialog med vellet og folk på Rykkinn. Protokoll fra møtet finner du i artikkelen.

Les mer
Paneldebatt i årsmøtet 21. mars. Flere boliger?

Paneldebatt i årsmøtet 21. mars. Flere boliger?

05.03.23 13:10
av Erik Sennesvik

Hvordan fortette Rykkinn? Eller var det det Høyre og Senterpartiet mente med sitt innspill til arealplanen i vinter? Vi innleder årsmøtet 21. mars kl 1900 i Grendehuset med å stille spørsmål til 5 sentrale politikere i Bærum. Her kan det bli spennende - bevare eller fornye, fortetting eller grønne lunger? I marsutgaven av velavisen finner du dessuten årsmøtedokumentene og forslag til styrets arbeidsprogram for kommende periode. Alle styremedlemmer har sagt seg villig til en ny periode i velstyret. Velavisen finner du som vedlegg.

Les mer
Innfartsparkering på Kolsås

Innfartsparkering på Kolsås

05.03.23 12:56
av Erik Sennesvik

Flere parkeringsplasser på Kolsås er viktig dersom Bærum kommune ønsker å bidra til redusert personbilkjøring. Vellet tok opp dette i sin uttalelse om parkeringsstrategi og fremkommelighet i fremtidens Bærum. I uttalelsen het det blant annet: Kapasiteten er for liten langs Kolsåsbanen. Usikkerhet om en får plass, gjør det vanskelig å planlegge bruk av kollektivtransport. Resultatet er økt biltrafikk. Det må arbeides videre med planer om å bedre dette forholdet og bedre forutsigbarheten for dem som ønsker parkering. Kommunen ønsker nå at det skal arbeides med bedre løsninger på bakgrunn av redegjørelsen som kommunaldirektøren la fram:

Les mer
Eineåsen skole ruver i landskapet.

Eineåsen skole ruver i landskapet.

05.03.23 12:14
av Erik Sennesvik

Den nye ungdomsskolen er godt synlig i landskapet ved boligområdene i Skytten. Vellet er får informasjon om status i prosjektet, og sender det videre til naboområdene til bygget. I siste informasjonsskriv sier kommunen: "Vi nærmer oss vår og sommer med stormskritt, og vil allerede nå igangsette forberedende arbeider for utomhusanlegget som skal være på skolen." Les hele orienteringen.

Les mer
Arealplanene kan endre Rykkinn?

Arealplanene kan endre Rykkinn?

05.12.22 19:07
av Erik Sennesvik

«Rykkinn er ferdig utbygget» har i stor grad styrt arealbruk i området. Riktignok er Rykkinn omgitt av friarealer på alle sider, men på 3 av sidene er dett dyrket mark eller beiteområder som ikke er tilgjengelig for beboerne. Visuelt sett bidrar dette til å gi Rykkinn et grønt preg. Det er derfor viktig at nære friområder er regulert inn som deler av boligmiljøene og at disse ikke må åpnes for bebyggelse.

Les mer
En liten påminnelse om kontingent for 2022

En liten påminnelse om kontingent for 2022

05.10.22 20:31
av Erik Sennesvik

Vi sender nå ut kontingent-varsel til dere som ikke betalte i juni. Medlemskap i Berger og Rykkinn vel er frivillig, men vi setter stor pris på at over 80% av boligene er med i dugnaden for fellesskapet på Rykkinn. Forfallsdato er 5. og 15. oktober avhengig av område i vellet. Skulle du ha overtatt eiendommen fra andre, kan du likevel benytte blanketten som nå legges ut i postkassene. Om påminnelsen skulle krysse din innbetaling, så meld fra på bergrykk@online.no.

Les mer
Utbygging på Berger.  Bra, men mye trafikk

Utbygging på Berger. Bra, men mye trafikk

05.07.22 14:26
av Erik Sennesvik

Det var med glede vi kunne konstatere at kommunestyret overstyrte forslag fra rådmannen om utsettelse, og vedtok å igangsette arbeidet med nytt sykehjem nå. Samlokalisering med Berger barnehage innebærer at også de 2 gamle barnehagene blir revet og inkludert i prosjektet. Men det kan bli stort! Og det kan bli mye trafikk! Mange naboer er bekymret. Når forslag til reguleringsplan kommer, er foreløpig ikke kjent.

Les mer
Stolpejakten klar med kart

Stolpejakten klar med kart

19.06.22 12:42
av Erik Sennesvik

Klar for Stolpejakten 2022? Stolpene er ute og kart i papirutgave kan fås på Rykkinn bibliotek og Rykkinn skole. Vi vil også legge ut kartet på Rykkinn postkontor. Du kan også laste ned kartet elektronisk. Om du synes det blir for få stolper i Rykkinnområdet, så husk at dette er er stolper over nesten hele landet. Sjekk på www.stolpejakten.no

Les mer
Kveldsstøy fra Skui Gård

Kveldsstøy fra Skui Gård

16.06.22 22:08
av Erik Sennesvik

Skui Gård er et festlig sted for mange tilreisende. Men det blir mye støy i seine kveldstimer. Fra Skui, Rykkinn og Kolsås klages det på store arrangementer med høy musikk og dundrende bass. Skui og Berger og Rykkinn vel har sendt klage til Bærum kommune og håper at stillheten igjen senker seg over dalføret.

Les mer
Ja til McDonalds, nei til «Drive-thru» løsning

Ja til McDonalds, nei til «Drive-thru» løsning

09.05.22 19:35
av Erik Sennesvik

Berger og Rykkinn vel går mot forslaget om en drive-thru løsning for McDonalds i Rykkinn Senter. Vellet mener løsningen strider mot den vedtatte reguleringsplanen for senteret som et lokalsenter uten bilbaserte tilbud og med lokalt kundeområde. Klagefristen går ut 10. mai. Saken må derfor behandles politisk i kommunen, og vellet ber om at gjennomføring må stoppes inntil klagene er behandlet

Les mer
Vi spør kommunen!

Vi spør kommunen!

06.10.21 16:27
av Erik Sennesvik

Bærum Velforbund møter kommunens ledelse i oktober og stiller spørsmål fra velforeningene. Berger og Rykkinn Vel tar opp farlig skolevei fra Brenneområdet, hva skjer med svømmehallen og rydding i kommunale områder. Og hva med bedre medvirkningsløsninger for innbyggerne?

Les mer
Hvordan ser det ut på Rykkinn om noen år?

Hvordan ser det ut på Rykkinn om noen år?

14.09.21 10:09
av Erik Sennesvik

Mandag 13. gikk fristen ut for å uttale seg om utkast til kommuneplanens arealdel og til å levere forslag om endring i arealbruk. Vedlagt finner du vellets merknader som må ses i lys av den fyldige uttalelsen som ble sendt om planstrategien i kommunen i april i år. Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i kommunen skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er førende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Kommunestyret vil behandle endelig forslag fra administrasjonen sommeren 2022.

Les mer
Nei til McDonalds-restaurant med Drive-thru

Nei til McDonalds-restaurant med Drive-thru

23.08.21 21:07
av Erik Sennesvik

Naboer og Berger og Rykkinn vel ble overrasket av et nabovarsel i slutten av juli: Rykkinn Nærsenter og McDonalds vil lage en bilbasert serveringsløsning på Rykkinn Senter foran hovedinngangen. Dette synes vellet er en dårlig løsning. Vi mener dessuten at dette bryter med reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt av Bærum kommune i 2010. Skisse til løsning finner du i vedlegget. Les mer under.

Les mer
Brekkeski:  Sommerfugler og friluftsområdet tapte

Brekkeski: Sommerfugler og friluftsområdet tapte

22.08.21 18:56
av Erik Sennesvik

Statsforvalter kan ikke se at Bærum kommune har gjort noen feil i utøvelsen av sin myndighet og godkjenner kommunens vedtak. I en fyldig tilbakemelding gjennomgås argumentasjonen i vellets klage. Men Statsforvalter har ingen faglige meninger. Ikke en gang der det foreligger sentrale retningslinjer eller veiledere. Det kontrolleres kun at kommunen har gått «korrekt» fram. Og flertallet i kommunestyret bestemmer. Det kommer til og med en liten smekk på fingrene til vellet. Du kan lese hele brevet fra statsforvalter i Oslo og Viken som vedlegg.

Les mer
Friluftslivets ferdselsårer i Bærum

Friluftslivets ferdselsårer i Bærum

13.07.21 21:49
av Erik Sennesvik

Bærum kommune vil ha hjelp til å kartlegge viktige ferdselsårer for friluftslivet i Bærum. Fristen for innspill er 1. oktober, så her har du mulighet til å komme med gode forslag når du er tilbake etter sommerferien. Sender du innspillet ditt direkte til Bærum kommune, se vedlegg, så send oss en kort opplysning om dette på bergrykk@online.no. Styret vil sende sine merknader til kommunen innen fristen. Dette gjelder ikke bare hvor du går - men hvor du går til! Er gapahuken målet? Er det et kulturminne?

Les mer
Busoppveien 22 - alle argumenter unntatt ett tapte

Busoppveien 22 - alle argumenter unntatt ett tapte

01.03.21 13:08
av Erik Sennesvik

Kommunestyret gjorde sitt vedtak om utbygging på øvre del av Tandbergjordet 3. februar. Det ble et vanskelig møte for politikerne, men flertallet pustet lettet ut når flertallet var sikret. Dette er viktig utbygging for dem som trenger bolig. Men dermed overkjørte man så godt som alle innsigelser som var blitt reist mot planen. Berger og Rykkinn Vel har nå sendt klage til statsforvalter i Oslo og Viken der en ber om at planen ikke blir godkjent. Vedlagt finner du dokumentet som er sendt.

Les mer
Bærum kommune svarer

Bærum kommune svarer

08.11.20 18:18
av Erik Sennesvik

Styret i Bærum Velforbund møter administrasjonen i Bærum kommune vår og høst. Formålet er å ta opp saker fra medlemsvellene. Ledelsen i administrasjonen må svare på hva som er gjort - og hva som kan gjøres. Også Berger og Rykkinn Vel hadde spørsmål til administrasjonen: Spørsmål om holdeplasser for linje 215A i Økriveien, Berger svømmehall - hva planlegger administrasjonen, Berger bo og behandlingssenter - ny bruk eller fortsatt tilbud til eldre, og brøytestandard på gangveier ved kommunale bygg. Les hva administrasjonen svarte.

Les mer
Utarming av Rykkinn-samfunnet

Utarming av Rykkinn-samfunnet

20.10.20 20:36
av Erik Sennesvik

Dersom Berger svømmehall stenges for publikum, er det nok en del av det Rykkinn-samfunnet politikerne vedtok for over 50 år siden, som går tapt. Rykkinn skulle være et "selvforsynt" samfunn som skulle dekke kommunale tjenester fra "vugge til grav". Dersom svømmehallen stenges forsvinner nok en del av Rykkinn. Men det er også mange andre, gode argumenter for å beholde tilbudet.

Les mer
Tørrgranene skal vekk

Tørrgranene skal vekk

02.10.20 19:46
av Erik Sennesvik

Nå skal kommunen ta ned de farlige trærne i skiløypa ved tennisbanene. Løypa brukes som "omkjøring" så lenge gangveien til Gullhaug er stengt. Velforeningen tok opp saken for en uke siden. Nå melder kommunen at hogsten starter mandag 5. oktober. Så vær forsiktig. Etter hvert vil kommunen også sikre 100-metskogen langs nedsiden av Eineåsen. Også her er det mye tørre graner

Les mer
Berger svømmehall legges ned

Berger svømmehall legges ned

28.09.20 20:05
av Erik Sennesvik

Berger svømmehall stenges som publikumsbad. Det er forslaget i Bærum kommunes budsjett for 2021. Dermed er forslaget vi fikk kjennskap til i mai blitt en realitet. Det er foreslått å legge ned Berger og overføre det til annen bruk, primært skolebasseng. Innsparingen ligger i å flytte 4 stillinger fra Berger til den nye svømmehallen på Rud. Driftsutgiftene vil bli omtrent de samme, noe lavere dersom oppvarming av vann sløyfes. Dette er en dårlig nyhet for Rykkinn-samfunnet. Svømmehall i gåavstand erstattes med et tilbud som bare kan nås med bil.

Les mer
Brekkeski - Busoppveien - Vellet sier nei

Brekkeski - Busoppveien - Vellet sier nei

10.09.20 20:26
av Erik Sennesvik

Berger og Rykkinn vel går derfor mot utbygging av området slik som beskrevet i innstilling til vedtak for detaljregulering av Busoppveien 22. Berger og Rykkinn Vel mener Bærum kommune burde lagt større vekt på de velbegrunnete argumentene som har kommet fram under behandlingen, og allerede på et tidlig tidspunkt lagt mer arbeid ned i å finne en alternativ løsning. Det stilles spørsmål om det å samle 3 institusjoner i samme område er en god løsning.

Les mer
Den miljøvennlige hagen er også klimasmart!

Den miljøvennlige hagen er også klimasmart!

05.07.20 12:34
av Erik Sennesvik

Den store plantetrenden akkurat nå er å dyrke klimasmart og øke bevisstheten rundt såing. Riktig dyrkingsjord, miljøvennlige pollinerer og nytteinsekter er viktige komponenter i den klimasmarte hagen. Samtidig er det viktig at hagen kan takle ulike klimaendringer og at den med relativt enkle grep gir biologisk mangfold. Men klimasmart er mer enn stell av fellesområder og hager. Du kan lese mer om dette i Miljøvennlige nabolag fra Vellenes Fellesorganisasjon https://www.velnett.no/drift/milj%C3%B8/. Men denne gang slipper vi til Hageselskapet med nyttige råd og vink. Fortsatt god sommer.

Les mer
Hovedvannledning: Reguleringsplan, ikke nabovarsel

Hovedvannledning: Reguleringsplan, ikke nabovarsel

09.08.19 20:47
av Erik Sennesvik

"Bærum kommune er tiltakshaver for prosjektet og burde gikk melding til COWI om hvilke regler som foreligger for innbyggermedvirkning og frister i høringssaker". Dette påpeker vellet i sine merknader. 3 ukers uttalefrist, som reelt ble 2 uker, er uakseptabel midt i sommerferien. Denne saken berører mange huseiere og viktige rekreasjonsområder for innbyggerne på Rykkinn. Området er også under regulering til omsorgsboliger. Valg av løsning for hovedvannledningen kan låse mulighetene for denne utbyggingen. Tilsendt varsel om ny hovedvannledning gjennom Brekkeski og Nordby fram til Isi besvarer ikke viktige spørsmål når det gjelder forholdet til berørte eiendommer, trafikksikkerhet, istandsetting av områdene. Det foreligger heller ikke noen konsekvensvurdering av tiltaket for øvrig. Men viktigst: Dette er ikke en byggesak, men en reguleringssak. Du finner uttalelsen vår under.

Les mer
Endringer i busstilbudet fra juli 2020

Endringer i busstilbudet fra juli 2020

09.08.19 17:59
av Erik Sennesvik

Det blir endringer i busstilbudet for Rykkinn og vestre Bærum fra sommeren 2020. Det er inngått nye avtaler. Unibuss skal kjøre Rykkinnbussene, som vil få avgang hvert 10. minutt i rushtiden. Innen 2025 skal rutenettet her ute betjenes av elektriske busser. Dette fortalte områdeleder Robert Fjelltun i et orienteringsmøte i juni.

Les mer
Feil om utbyggingen ved Brekkeski

Feil om utbyggingen ved Brekkeski

03.07.19 10:00
av Erik Sennesvik

Utbygging av friområdene ved Brekkeski har kommet skjevt ut, og velforeningen mener at en må ta et par skritt tilbake. Over sommeren vil det bli et drøftingsmøte mellom Berger og Rykkinn Vel og Bærum kommune. I mellomtiden er det viktig at det rettes opp i åpenbare misforståelser: Er området allerede under regulering? Har kommunen allerede bestemt seg? Hvor verdifullt er området for folkehelsen? Er ikke vanlige folks trivsel og naturopplevelse viktig?

Les mer
"En dag for 50 år siden"

"En dag for 50 år siden"

18.06.19 09:11
av Erik Sennesvik

"Ja, du bor på Rykkinn, ja?". I går var det tid for å reflektere over fortid og framtid for Rykkinn. Kvelden åpnet med hyllest til Rykkinn fra kvasifilosof Olav Nausthaugs sitt dikt til en 50-åring. Samfunnsgeograf Anna Holt, I 2009 intervjuet hun folk på Rykkinn. Resultat: Høy grad av trivsel og tilhørighet, stikk i strid med det inntrykk Bærumsfolk ellers hadde. Hans Kristian Lingsom, med sin brede bakgrunn i kommunen, fulgte opp 50-års-markeringen med en historisk gjennomgang av tilblivelsen av Rykkinn. Erling Dokk Holm ga oss noen tanker om videre utvikling av forstadsbyer. Mye å tenke på etter kveldens innlegg. Hva har vi - hva vil vi videre?

Les mer
Plan for Berger sykehjem og barnehage behandles

Plan for Berger sykehjem og barnehage behandles

Administrasjonens forslag til bygging av Berger sykehjem og barnehage er nå til politisk behandling i Bærum kommune. Men det synes som om politikerne ikke er fornøyd med det framlagte forslaget og ønsker ikke å sende forslaget på høring slik det er utformet. Da kommunen varslet planarbeidet, uttalte Berger og Rykkinn Vel at høyder og utnyttelsesgrad måtte tilpasses bebyggelsen omkring. Trafikksikkerhet var også et moment det ble lagt vekt på.

Les mer
Hvordan bevare jordbruksarealene i Bærum?

Hvordan bevare jordbruksarealene i Bærum?

Hvordan skal vi bevare jordbruksarealene i Bærum? Velkommen til åpent møte om strategier for jordvern i Bærum. Det er Bærum kommune som inviterer velforeningene og interesserte. Når: 24. januar 2024, kl. 18-21. Hvor: Kommunegården, Arnold Haukelands. Les meldingen fra Bærum kommune i artikkelen.

Les mer
Nå er det tørt. Pass på!

Nå er det tørt. Pass på!

11.06.23 20:11
av Erik Sennesvik

Det er tørt. Det er bål og grillforbud utenfor egen hage. Dette gjelder også for tilrettelagte grillsteder i Eineåsen og for øvrig i skog og mark i våre nærområder. Husk også at datovanning ikke skyldes mangel på vann, men nødvendig vanntrykk til eiendommene i området..

Les mer
Rykkinn bør ikke fortettes, sier Statsforvalter

Rykkinn bør ikke fortettes, sier Statsforvalter

21.05.23 22:07
av Erik Sennesvik

Politisk behandling av ny arealplan starter neste uke, og går fram mot endelig vedtak i midten av juni. Det er sannsynlig at forslaget om moderat fortetting på Rykkinn vil utgå når endelig vedtak skal gjøres. Berger og Rykkinn vel gikk mot forslaget, det samme gjør Viken fylkeskommune og Statsforvalter i Oslo og Viken. Mer om dette i neste utgave av velavisen

Les mer
Klart for kvistinnsamling 25. til 27. april

Klart for kvistinnsamling 25. til 27. april

10.04.23 01:00
av Erik Sennesvik

Alle planer er lagt for årets kvistinnsamling. Nå står det bare på været. Våraksjonen går av stabelen tirsdag til torsdag 25- - 27. april. Da kan alle legge fram buntet kvist fra årets opprydding og beskjæring for henting. . Må vi forskyve kvistinnsamlingen gir vi informasjon på www.bergerogrykkinnvel.no og facebook. Vi må håpe at våren gjør sitt inntog

Les mer
Ut på tur 11. juni!

Ut på tur 11. juni!

06.06.22 22:15
av Erik Sennesvik

Lørdag 11. juni er velbevegelsens dag i Frivillighetens år. Berger og Rykkinn vel og samarbeidsgrupper inviterer til vandring på herlige Rykkinn. Natursti med tippekonkurranse eller kulturløype med grilling i gapahuken på Kikut. Les mer om invitasjonen i velavisens juniutgave. Der kan du også lese mer fra årsmøtet og om velforeningenes plass i Norge i dag.

Les mer
Fritidshus, barnehage, svømmehall - bort med det?

Fritidshus, barnehage, svømmehall - bort med det?

25.11.21 21:59
av Erik Sennesvik

Kommunens budsjett for neste år var slett ingen oppløftende lesning for Rykkinn. Flere tilbud som er viktige for oppvekst og tilhørighet på Rykkinn var foreslått nedlagt. Dette bekymrer styret. I egen uttalelse minner vi kommunestyret om hva som var grunnlaget for å lage et boligområde med 8000 - 9000 innbyggere, et område som tar vare på folk fra "vugge til grav". Vi inviterer også til debatt om en videre utvikling av pionersamfunnet som ble skapt på slutten av 60-tallet. 1. desember diskuterer politikerne budsjettet. Les hele uttalelsen.

Les mer
Delta i årsmøtet 2021

Delta i årsmøtet 2021

18.03.21 00:00
av Erik Sennesvik

Her er det 2 muligheter. Du kan melde deg på digitalt årsmøte ved å sende din mailadresse til bergrykk@online.no innen lørdag 20. mars. Mandag 22. mars sendes det ut link til Teams-møte. Du kan delta på dette ved hjelp av nettleseren din. Om dette ikke passer, finner du på neste side et stemmeskjema. Når dette er utfylt, sendes det som vedlegg til bergrykk@online.no. Stemmeperiode går fram til 25. mars kl. 1500.

Les mer
Planutvalget orientert om Brekkeskiutbyggingen

Planutvalget orientert om Brekkeskiutbyggingen

21.05.20 12:40
av Erik Sennesvik

Planutvalget i Bærum kommune fikk i møtet 14 mai en orientering om utbyggingen i Brekkeskiområde og Busoppveient. Prosjektet har skapt mye støy. Mange foreninger og organisasjoner har i tillegg til Berger og Rykkinn vel reagert på plasseringen av institusjonen. Faglige og saklige innvendinger er sendt til kommunen også fra enkeltpersoner. Men dette kom ikke fram i orienteringen til Planutvalget. Det reagerer vi på og har sendt følgende budskap til Planutvalgets medlemmer. I vedlegget finner du de fleste foilene som ble brukt.

Les mer
Vannledning øverst på Rykkinn

Vannledning øverst på Rykkinn

01.05.20 14:08
av Erik Sennesvik

Bærum kommune er inne i sluttfasen når det gjelder planleggingen for utskifting av vannledningen fra Gommerud ved tennishallen bort Paal Bergs vei til kryss Rykkinnveien. Kommunen vil bruke velforeningen aktivt i sitt informasjons arbeide. Du finner viktige kontaktadresser og status når det gjelder framdrift i denne artikkelen. Vedlagt finnere du en kartskisse for anlegget.

Les mer
Årsmøte på Grendehuset 10. mars kl 1900

Årsmøte på Grendehuset 10. mars kl 1900

04.03.20 16:19
av Erik Sennesvik

Husk årsmøtet i Berger og Rykkinn vel tirsdag 10. mars kl. 1900. Årsmøtedokumenter var tatt inn i februarutgaven av velavisen. Vi får besøk av varaordfører Siw Wikan som vil fortelle om utfordringene kommunen står foran i tiden som kommer. Nytt fra Frivilligsentralen og besøk av "Pådriv Rykkinn". Årsmøtesaker og en matbit. Hyggelig stemning som vanlig.

Les mer
Fra Brekkeskimøtet: Avsporing i Budstikka

Fra Brekkeskimøtet: Avsporing i Budstikka

19.01.20 17:56
av Erik Sennesvik

Hvor skal de nye bygningene plasseres? Folkemøtet på Rykkinn Skole ga administrasjonen "pes" når det gjelder å finne mer egnet sted for de nye boligene. Budstikka vil at det skal dreie seg om pasienter. Vellet mener det handler om hvor utbyggingen skal skje, og må den ligge på Rykkinn, bør den ligge oppe ved Nordby gård. Innvendingene handler ikke om 8 nye innbyggere, men om kultur- og friområder, om naturmangfold og trafikk ved å utvide institusjonsområdet. Her følger noe av det som ble lagt fram og debattert under møtet.

Les mer
Velavisen januar:  Vil du være med i styret?

Velavisen januar: Vil du være med i styret?

31.12.19 00:00
av Erik Sennesvik

Velavisen er inne i sin 19. årgang. Du finner den som vedlegg. Første kunngjøring av årsmøtet 10. mars på Grendehuset. Vi får besøk av vår nye varaordfører i Bærum, Siw Wikan. I avisen finner du også informasjon om saker vi arbeider med som griper inn i landskap og friområder. Og en oppfordring: Forslag til styremedlemmer og valgkomite er velkomne.

Les mer
Utbygging Brekkeski: Beklager prosessen

Utbygging Brekkeski: Beklager prosessen

08.09.19 21:16
av Erik Sennesvik

Velforeningen møtte rådmannen og administrasjonen sist torsdag. Tema var utbygging av omsorgsboliger i Brekkeskiområdet. Rådmannen beklaget prosessen i saken, men mente det var viktig for kommunen å styrke tilbudet til den aktuelle pasientgruppen. Fra vår side ble det understreket at mye av konflikten kunne unngås ved å legge de nye boligene oppe ved Nordby gård i stedet for nede på jordet ved turstien og lysløypene. Kommunen lovet å være åpen for innspill fra vellet, men etterlot et inntrykk av at lokaliseringen er avgjort. Endelig behandling av saken skjer i januar 2020.

Les mer
Annlegg av hovedvannledning i Brekkeski

Annlegg av hovedvannledning i Brekkeski

31.07.19 23:10
av Erik Sennesvik

Vi har mottatt varsel om omfattende arbeider med å legge hovedvannledning fra Rykkinnveien via Brekkeski og Busoppveien fram til Isi. Det er et merkbart anlegg som varsles. Vi har påklaget merknadsfristen på 14 dager. Varsel ble mottatt 5. juli - men de fleste var på ferie. Dette er uakseptabelt og har bedt om at fristen utsettes til 1. september.

Les mer
Velavisen for juni og jubileum

Velavisen for juni og jubileum

12.06.19 22:38
av Erik Sennesvik

Velavisen for juni er på vei ut i postkassene. Sammen med den kommer programmet for jubileumsuken på Rykkinn. Uken byr på godbiter - hele tiden! Du finner en historisk billedutstilling i foajeen til Grendehuset. Her kan du også delta i konkurransen. Du kan også lese om utbygging-planene i friområdene vest for Brekke og Mallingsrud.

Les mer
Ny E16: Ekspressbuss i Bærumsveien?

Ny E16: Ekspressbuss i Bærumsveien?

05.01.19 18:02
av Erik Sennesvik

Når kommer 160E tilbake i Bærumsveien? Det er avhengig av ferdigstilling av den nederst delen av veien, og det skjer allerede i mars. Men bussene må kjøre gamleveien til og fra Sandvika. Ruter har ikke svart på hva de vil gjøre. Hele strekningen fra Sandvika til avkjøringen til Isi vil først bli åpnet mot slutten av 2019.

Les mer
Eldre må flytte fra Rykkinn

Eldre må flytte fra Rykkinn

10.11.18 16:38
av Erik Sennesvik

Nedleggelse av Løkka sykehjem og Rykkinn sykehjem, omgjøring av en rekke eldreboliger til sosialboliger i området, og nå planene om nedleggelse av Berger bo- og behandlingssenter, gjør at Berger og Rykkinn vel stiller spørsmål ved kommunens eldrepolitikk. Saken tas opp med politikerne i Bærum.

Les mer
Frivilligsentralen som ny driver av Grendehuset?

Frivilligsentralen som ny driver av Grendehuset?

25.09.18 16:35
av Erik Sennesvik

Berger og Rykkinn Vel har i samarbeid med Frivilligsentralen på Rykkinn gjort henvendelse til kommunen om skifte av avtalepart. Vi ønsker at Frivilligsentralen overtar slik at bygget også kan brukes til deres virksomhet. Det vil også kunne gi et fruktbart samarbeid med biblioteket. Men foreløpig har kommunen ikke gitt lyd fra seg. I henvendelsen heter det blant annet:

Les mer
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv til 2022

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv til 2022

11.07.18 15:59
av Erik Sennesvik

Bærum kommune har bedt om synspunkter på forslag til temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 - 2022. Styret i Berger og Rykkinn Vel behandlet saken i junimøtet. Høringsdokumentet angir en god målsetting for de utfordringene Bærum har for å styrke fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. "Vi er selvsagt oppmerksom på at anlegg for idrett er kostnadskrevende, men mener at anleggs- og aktivitetsplan i for liten grad tilgodeser allmenn fysisk aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv", sier styret i sin uttalelse.

Les mer

Kategorier