Berger og Rykkinn vel er en partipolitisk nøytral organisasjon. 

Formålet er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer.

Velforeningen ble stiftet i 1925  

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.
Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. 

Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører velområdet, og skal i sitt arbeide bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området. 


Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og Bærum Velforbund. 

Årskontingent pr bolig er fra 2021 kr 250,-. For boligsameier og huseierforeninger som er kollektivt innmeldt, gjelder egne regler.