Velforeningene – lokale samfunnsbyggere for trivsel og tilhørighet

Er du medlem i Berger og Rykkinn Vel, er du medlem i en frivillig forening som har innbyggernes trivsel, tilhørighet og medvirkning på dagsorden.  Oppgavene for en velforening varierer avhengig av medlemmenes ønsker og hvilke saker som er på dagsorden.  Medlemsdekningen i vellets område er nesten 90%.  Det viser at vellet har bred støtte.

Det kommer nesten daglig henvendelser fra medlemmer som ber om at større eller mindre saker følges opp.  Disse følges opp overfor kommunen eller andre berørte. Vellet har avtale med kommunen når det gjelder rydding og vedlikehold i de kommunale områdene.  Selv om Rykkinn er fullt utbygget», er det mange små og store reguleringsplaner til behandling som utfordrer bomiljøet. Oppfølging av gode nærområder for friluftsliv der vi bor.  Kollektivløsninger. Vedlikehold av kommunale veier. Det er mange saker som krever løpende oppmerksomhet.

Berger og Rykkinn Vel har de seinere årene utgitt «fotgått» kart over Rykkinn, Rykkinnboka og organisert arbeidet med Kulturløypen. 

 Det er ingen særskilte lover eller offentlige forskrifter for velforeninger. Vi bestemmer selv.

Men det er nesten 250 år siden den første velforeningen ble dannet – i Bergen.  I 1771 ble Det Nyttige Selskap dannet under mottoet «Til Medborgernes Sande Vel». Velforeningene regnes å være blant de eldste frivillige foreninger i Norge og er fremdeles viktige for ”medborgernes sanne vel”.

Hvorfor velforening?
Velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver i nabolaget. Det kan være mye vi ønsker annerledes i vårt nærmiljø. Og særlig gjelder dette i en tid hvor det offentlige har erkjent sin begrensning til å løse alle samfunnsoppgaver alene. Men vi må selv ta initiativ og stå sammen for å få det til. Uansett utgangspunkt vil en aktiv velforening skape og utvikle et mer levende nærmiljø. Naboer får en grunn til å bli mer kjent med hverandre når vi arbeider sammen. Og nettopp bedre kontakt mellom naboer er en viktig oppgave både for nye og gamle velforeninger.

Årskontingent pr bolig er fra 2021 kr 250,-. For boligsameier og huseierforeninger som er kollektivt innmeldt, gjelder egne regler.

 

Samarbeidsavtalen mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune

Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og velforeningene der også Bærum Velforbund har sine definerte oppgaver.

Avtalen bygger på følgende felleserklæring:

Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen. I tilsvarende saker av felles interesse for flere distrikter, kan Bærum velforbund koordinere saksbehandlingen.

Rykkinnsamfunnet har spesielle kvaliteter

Det er viktig å ta vare på de kvaliteter som er nedfelt gjennom reguleringsplanen for Rykkinnområdet som ble vedtatt for 50 år siden.  Rykkinn har et bosettingsmønster med variert boligtilbud og med klare grenser mellom de bebygde områdene og friområder. Det er avgjørende å ta vare på denne helhetsløsningen for fremtiden. Oppfølging av kommunens arealplan og kommuneplanens samfunnsdel er viktig, ikke minst av hensyn til oppvekstmiljø, trivsel og tilhørighet.