Orienteringsmøte om utbygging på Berger 11.juni

Orienteringsmøte om utbygging på Berger 11.juni

Nytt Berger sykehjem og ny barnehage ønskes velkommen av de fleste, men må det være så dominerende? 

Få parkeringsplasser vil dessuten merkes av foreldre som skal levere sine barn og for besøk og sosial kontakt for de eldre. Trafikkanalysen, som følger saken, peker på utfordringene dette gir: "Planområdet ligger i et rolig boligområde og det er lite biltrafikk. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Friggs vei er 430 og i Valkyrieveien nær planområdet 600. I dag benytter rundt 40 % av foreldrene bil ved henting og levering og det er stort trykk på parkeringsplassen tilknyttet barnehagen. Det er derfor utfordringer med feilparkering og trafikkfarlige situasjoner i morgen- og ettermiddagsrush." 

Berger og Rykkinn vel pekte i sin uttalelse på at området preges av eneboliger og at 4 etasjers bygg med lite friarealer blir dominerende. Men ønskene om økt antall barnehageplasser og sykehjemsplasser har medført at bygningsmassen vil ruve i landskapet.

"Sykkel og gange"  ser ut til å være Bærums løsning på klimautfordringene, men travle barneforeldre og eldre som gjerne vil ha besøk er kanskje grupper som vil føle dette som en ekstra belastning.

Utfordringene med økt trafikk langs Friggs vei og Valkyrieveien  må følges opp i det videre planarbeidet.  Dette gis det også klar melding om i Trafikkanalysen: "Valkyrieveien er en skolevei til Rykkinn skole og veien bør oppgraderes med fortau i tråd med Bærum kommunes vei- og gatenormal. Valkyrieveien er ikke del av planområdet for Berger sykehjem og barnehage, men trafikken på Valkyrieveien vil like fullt påvirkes av utbyggingen. Det ansees derfor av trafikksikkerhetshensyn relevant å stille krav om etablering av fortau i Valkyrieveien, evt. gatetun på deler av strekningen."

Saksdokumenter finner du på

 Dokument 23/240679 - Berger sykehjem og barnehage - detaljregulering - 1. gangs behandling | Bærum kommune (baerum.kommune.no)