Hovedvannledning: Reguleringsplan, ikke nabovarsel

Hovedvannledning: Reguleringsplan, ikke nabovarsel

Publisert av Erik Sennesvik den 09.08.19.

Berger og Rykkinn Vel mener anlegg av denne hovedvannledningen har vesentlige virkninger i forhold til gjeldende planer og må behandles som reguleringssak, og dermed også konsekvens utredes. Tilsendt varsel bør derfor endres til «varsel om igangsatt regulering

Til det konkrete varselet har vellet anført:l

1.            Det er ikke gjort rede for om uttak for vannledningen mot Isi vil påvirke vannforsyning og vanntrykk til eksisterende boliger i Rykkinnområdet.

2.            Avbøtende tiltak må avtales med naboer som del av planleggingen

3.            Ved behov for sprengning må det gjøres nøye vurdering av mulige skader som følge av rystelser på boligene i området på basis av strukturen i fjellformasjonene

4.            Det er ikke gjort noen vurdering av hvilken belastning anleggstrafikk vil innebære på et gammelt veinett i området.

5.            Vi minner om at Busoppveien, fra kryss med Rykkinnveien, er smal og antageligvis dårlig fundamentert og ligger nær boliger i øvre del av Brekkeski

6.            Det er ikke gjort rede for trafikksikkerhet i anleggsperioden langs veier som også er skoleveier

7.            Det er ikke tilstrekkelig at naturområdet tilbakeføres «i den grad det lar seg gjøre».

8.            Trær, busker og vegetasjonsområder som er viktig for kulturlandskapet og friområdet må merkes/inngjerdes før anleggsmaskiner kjøres inn og gravearbeider igangsettes

9.            En grøft på tvers av hellingen i terrenget gjør det nødvendig å finne løsning for drenering for naturlig avrenning og grunnvann om ikke vann i bakken skal ta nye veier.