Feil om utbyggingen ved Brekkeski

Feil om utbyggingen ved Brekkeski

Publisert av Erik Sennesvik den 03.07.19.

Utsagn fra politikere kan tyde på at de mangler viktig informasjon om virkningen av utbyggingen.  I Asplan Viak sin vurdering av utbyggingen fra desember 2017, sies det blant annet at "det ikke er kjent om området brukes av barn og unge".  Det er med andre ord ikke undersøkt.

Når det gjelder Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og folkehelse, sier de at "Tiltaket krever en større omlegging av turveier og skiløyper", men ingenting om verdien som friområdet. Det sies at tiltak i området "ikke har kjente konsekvenser for naturmangfoldet".  Men det er ikke undersøkt.

I et internt dokument sier imidlertid fagetaten i kommunen at:

«Opplevelsen av kulturlandskapet er verdifull i seg selv, men opplevelsen av den blir trolig forsterket gjennom kontrasten med den tette bebyggelsen. Slike opplevelseskvaliteter er i sin tur viktig for rekreasjon og utøvelse av fysisk aktivitet, og dermed for folkehelse. Området ved Brekkeski er et friluftsområde som er kartlagt i Naturbase. Der er den verdsatt til «Svært viktig friluftsområde» med mange opplevelseskvaliteter. Blant disse kvalitetene er opplevelsen å bevege seg i vekselsvis åpne landskapsrom og områder med blandingsskog.»