Arealplanene kan endre Rykkinn?

Arealplanene kan endre Rykkinn?

Publisert av Erik Sennesvik den 05.12.22.
Men velstyret gir også ros til Bærum kommune for å planlegge for trivsel og friluftsliv: 

Vi vil gi ros til Bærum kommune for klare retningslinjer for arealbruk i samsvar med en lokal, bærekraftig utvikling der jordvern og vern av friområder og friarealer står sentralt.

Vekst som opprettholder Bærums kvaliteter.

Bærum preges fremdeles av tilgang til friarealer og jordbruksarealer som del av den ellers tett befolkete kommunen.  Vi støtter derfor planens mål for videre utbygging av nærings- og boligområder med bibehold av natur og friluftsliv som viktige elementer i en god folkehelsepolitikk for kommunens innbyggere.

Ønsker ikke fortetting på Rykkinn

En åpning for fortetting slik som planen legger inn, er samtidig et signal om at videre fortetting kan skje.  Generelt er vi mot at arealplanen åpner for dette og mener at en slik formulering vil bidra til å forringe de kvaliteter som er lagt ned i et område der folk trives og føler seg trygge nettopp på grunn av verdiene som ligger i den helhetlige planen.

Les hele uttalelsen i vedlegget.