Åtti prosent er medlem i vellet

Åtti prosent er medlem i vellet

Velforeningene i Bærum er av den tradisjonelle typen – områdebasert og med frivillig medlemskap.  Medlemsundersøkelsen gjennomført av Harald Koht for Vellenes Fellesorganisasjon, forteller at vel-strukturen i kommunen på mange måter avviker fra landet for øvrig.

Antall medlemmer i vellet er høyt:

I 2019 oppga vellene at de hadde i gjennomsnitt 110 medlemmer. Frivillige vel har i gjennomsnitt 102 medlemmer. Vel med obligatorisk medlemskap har i gjennomsnitt

I undersøkelsen har bare fire vel over tusen medlemmer hver. De 410 vellene som svarte på spørreskjemaet omfattet til sammen 45270 husstander. Vellene nyter godt av stor oppslutning i sitt eget nærområde. I 2019 regnet vel med frivillig medlemskap at de representerte 55 prosent av husstandene i området, Men på Rykkinn er det altså 80%.

Boligstruktur i velforeningene i Norge

Områder med et overveiende innslag av eneboliger og andre typer småhus utgjør den dominerende delen av den organiserte velbevegelsen, men også lag i spredtbebygde områder inngår  som  en betydelig  andel  av  alle  vel.  Derimot er det få vel  som på landsbasis representerer rent bymessige områder.  Denne fordelingen har endret seg lite i løpet av  perioden  1991-2019.   Stabiliteten   har   holdt   seg   trass   i   tilveksten   og utskiftingen av medlemmer i den landsomfattende organisasjonen av velforeninger. Bosettingsmønsteret  i  disse   undersøkelsene   gjenspeiler   det   store   antallet eneboliger  som  er  boformen  for  seks  av  ti  innbyggere. 

Derimot  er  innbyggerne  i byområder klart underrepresentert. Tall fra folke- og boligtellingen 2011 viser at det på tellingsdagen 19. november var 2205000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. (Statistisk  sentralbyrå,  SSB  2013).  Nyere  tall  viser  at  andelen  blokkleiligheter  vokser raskere  enn  andre  boligformer.  I perioden      2011-2021  utgjorde  de  43  prosent  av  alle nybygde boliger (SSB 2021).Det  ensidige  bildet  av  vellene  som  dominert  av  husstander  i  eneboliger, modifiseres  av  svarene    en  del  andrespørsmål  i  undersøkelsen.  I  2019  svarer  84 prosent bekreftende på at borettslag og sameier kan være medlemmer av laget.

Kilde: Visning av La folket bestemme (oslomet.no)