Velforeningen mener?

Velforeningen mener?

Publisert av Erik Sennesvik den 14.09.21.

Det har vært stort engasjement på Facebook, epost og nettside. McDonalds eller ikke? Når velforeningen har et standpunkt, er det flere som vil ha ordet. Bedre kan det ikke bli. Men, la det være sagt, gjerne McDonalds på Rykkinn Senter, men ikke en bilbasert løsning med kjøreveier som legger beslag på arealer som har lokale formål.  

Men dette er ikke den eneste utbyggingssaken velforeninger sier nei til.

Når en velforening uttaler seg, handler det sjelden om å være «for eller mot», det handler om å belyse utbyggingssaker fra nærmiljøets side.  Dette er viktig del av medvirkningssystemet i Bærum. Samarbeidsavtalen mellom velforeningene i Bærum og kommunen sier at «Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen».

I arbeidet med utbyggings- og endringsplaner står ressurssterke utbyggere sterkt når det gjelder utarbeiding av planer og løsninger.  Ofte er det lagt ned mye penger i slike forslag – på forslagsstillers premisser. Velforeningenes oppgave er å belyse virkningen av planene best mulig ut fra nærmiljøets, behov, egenart og interesser.  Det betyr ikke at alle innbyggere i velområdet deler samme konklusjon, velforeningens uttalelser må imidlertid vareta lokale forhold og peke på eventuelle brudd på bestemmelser som kommunen eller staten har gjort i denne sammenheng.  Velforeningene vil også vektlegge naboenes syn på utbyggingsprosjekter, om ikke blir det utbygger som vinner fram med sine optimale ønsker. God stedsutvikling forutsetter reell medvirkning fra dem som allerede bor i området.

Lokaldemokrati handler med andre ord ikke om å bestemme – men å belyse saken også fra nærmiljøets side slik at kommunen kan treffe en balansert beslutning.

Bærum har lange tradisjoner for innbyggermedvirkning gjennom velforeningene.  Sandvika Vel feiret i august sitt 125-årsjubileum.  Velbevegelsen er sannsynligvis Norges eldste, frivillige bevegelse. Bærum Velforbund, fellesorganet for velforeningene i kommunen, har vært der i mer enn 60 år.

For kommunen gir velforeningene muligheten for å styrke innbyggernes interesse for kommunal planlegging og utvikling, for trivsel og bidrag til god stedsutvikling rundt om.

I en del land i Europa drøfter en nå nye løsninger for medvirkning i tiltak som påvirker nærmiljøet: Hva med å oppfordre utbyggere til å ta kontakt med beboere i området på et tidligere tidspunkt? Dette vil spare utbyggere for penger og gi mulighet for en omforent løsning som gjør at prosjektet rykker fram i køen ved behandling i kommunen.