Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv til 2022

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv til 2022

Publisert av Erik Sennesvik den 11.07.18.

Planlegging og prosjektering i forhold til søknader om tiltak er ressurskrevende, både når det gjelder kunnskap og personale.  Planen bærer tydelig preg av dette. Idretten har kompetanseorganer og -personer i hele stillinger som kan gi innspill og fremme konkrete planer – og ikke minst følge opp planprosessen i kommunen gjennom løpende dialog og møter. Nærmiljøforeninger og foreninger innen uorganisert friluftsliv, som velforeninger, mangler slike arbeidsmuligheter, og er avhengig av at kommunens administrasjon følger opp innspill og ideer.

Vi mener den foreliggende planen i for stor grad er preget av disse ulikheter hos søkere og forslagsstillere.  Vi foreslår at det settes av en større pott til årlig fordeling til mindre prosjekter.  Dette vil kunne tilgodese foreninger som må ha kortere planleggingshorisont og mangler faglige ressurser til langtidsplanlegging.