Berger svømmehall legges ned

Berger svømmehall legges ned

Publisert av Erik Sennesvik den 28.09.20.

Rykte om nedleggelse ble kjent på årsmøtet i år.  Vi tok kontakt med kommunen og pekte på betydningen av et godt tjenestetilbud for de over 8.000 innbyggerne på Rykkinn: «Rykkinn ble bygget for å dekke bolig- og servicetilbud for alle aldersgrupper. Boligområdet er godt tilpasset Bærum kommunes klimastrategi. Berger svømmehall er viktig for folkehelsen.  Det er gang- og sykkelavstand til det meste, også svømmehallen.

Særlig for barn og unge er det viktig at aktivitetsskapende tilbud finnes i nærområdet. Dette skaper trygghet og supplerer den organiserte idretten, som jo ikke treffer barn og unge like godt.»

I et digitalt møte vellet hadde med kommunen i sommer ble det pekt på at forslaget var en del av budsjettarbeidet, men pekte på at:

Hovedargumentet fra kommunen er at det er lagt opp til 1% innsparing i alle sektorer hvert år i kommende 4-årspeeriode. Dessuten pekte de på at:

  • Bassenget på Rud holder høy standard
  • Det dekker på en bedre måte Bærum Vest enn det Berger gjør. 
  • Noe synkende besøkstall for betalende de siste 3 årene, men totalbruken har lagt ganske konstant på mellom 45000 og 50000 besøkende pr år.
  • Problemene med at betalende vil ha varmt vann og at konkurransesvømmere vil ha kaldt vann

 

Nå er forslaget en realitet. Styret vil behandle saken i sitt oktobermøte

Budsjettet for 2021

Budsjettforslaget lyder slik: Avvikle Berger svømmehall som publikumsbad Tiltaket medfører at Berger svømmehall avvikles som publikumsbad etter at svømmehallen i Bærum idrettspark åpner. Konsekvensen av tiltaket er at lokalbadet på Rykkinn opphører, men publikum får et nytt tilbud på Rud. Det vil bli utredet om badet skal videreføres som skolebad på dagtid. 3,11 årsverk flyttes til tilsvarende jobber i det nye svømmeanlegget. Ved beregninger av tiltaket er det beregnet nettoeffekt, som innebærer at det er tatt høyde for reduserte utgifter og reduserte billettinntekter. Det foreslås halv effekt i 2021 og helårseffekt i 2022.

Nytt svømmeanlegg på Rud ved Plantasjen

I budsjettet beskrives dette slik: Svømmeanlegg Rud Svømmeanlegget som etableres på Rud består av et 50 × 25 meters treningsbasseng med heve-/senkemuligheter, et 12,5 × 9,5 meters opplæringsbasseng med justerbar dybde, samt garderober og fellesarealer. Svømmeanlegget etableres i tilknytning til Bærum idrettspark. I sak 123/18, 05.12.2018, vedtok kommunestyret gjennomføring av prosjektet. Kostnadsrammen er 461 mill. Kulturdepartementet har beregnet spillemiddeltilskudd til 57,7 mill. Svømmeanlegget blir Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg med klassifiseringen Very Good. Det blir Norges første 50 meters stålbasseng, med en løsning som bidrar til mindre kjemikaliebruk og forenklet renhold. Byggestart var sensommeren 2019, og svømmehallen forventes å kunne tas i bruk av publikum i august 2021.