Annlegg av hovedvannledning i Brekkeski

Annlegg av hovedvannledning i Brekkeski

Publisert av Erik Sennesvik den 31.07.19. Oppdatert 09.08.19.

Som vedlegg finner du oversendingsbrev om kart for Rykkinn-delen av anlegget. Dybden på grøften vil påvirke dreneringen i området og kan også påvirke valg av alternativ for utbygging av kommunale boliger i området ved Brekkeski og Nordby.

Følgende melding er sendt til Cowi, som er tiltakshaver:

 

Meldingen gjelder så vidt vi kan se ny vannledning fra Rykkinn til Isi, ikke Skui til Isi. Dette må rettes opp i saksdokumenter.

 

Ansvarlig søker har angitt dato 25. juni, rekommandert brev er poststemplet 5. juli. Melding om ankommet sending ble datert 9. juli.  Varselet har svarfrist 14 dager.  Dette er uansvarlig opptreden fra tiltakshaver sett på bakgrunn av at de fleste har sommerferie i denne perioden. Vi antar at det også er ferieavvikling i Cowi.

 

Vi ber om at frist for merknader settes til 1. september, og begrunner dette slik:

 

  1. Utsending av varsel i sommerferien

 

  1. Varselet omfatter mange eiendommer.  Det er krevende å få tilbakemelding fra disse i ferietiden.

 

  1. Tiltaket medfører anlegg som  går gjennom et område som i Naturbasen er vurdert som svært viktig område i forhold til vegetasjon og rekreasjon.  Denne kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

 

  1. Det kan også virke inn på annen arealdisponering i området som er omstridt og til behandling.